Vidlomet

Vidlomet sa uskutoční v sobotu, 20.7.2019. 

Pravidlá hodu vidlami VIDLOMET

Hádže sa s vidlami, ktoré zabezpečí organizátor. Vidlami sa hádže do diaľky vo vymedzenom priestore z miesta alebo s možným rozbehom o dĺžke maximálne 3 m. Každý s účastníkov má dva cvičné, nemerané a štyri súťažné pokusy, pričom každý súťažiaci hádže vždy len jeden hod a v poradí, v akom sa akreditoval do súťaže. Traťoví komisári dajú každému z aktérov pokyn k hodu ( bielo-modrá vlajka ) alebo stop hádzaniu ( červená vlajka ).
Najdlhší z meraných hodov je smerodajný k celkovému umiestneniu v seriáli MS a súčet všetkých platných súťažných pokusov je smerodajný pre celkové umiestnenie v tabuľke VIDLOMET TOTAL.

Rozdelenie do kategórií
muži
– od 15r.-40 r.
– 40r. a viac

ženy
– od 15r.-40r.
– 40r. a viac

junior
-od 4r.-15r.

Súťažné družstvá
-min. počet osôb 2,max.počet osôb 3,môžu byť zmiešané (ženy,muži,deti)

Masters
-špecialna kategoria pre TOP vidlometačov, ktorí prekonali hranicu hodu 28 metrov

Z každej vyhlásenej súťažnej kategórie budú vyhlásení a odmenení cenou prví traja súťažiaci podľa nameraného najdlhšieho hodu, pri súťažných družstvách pre každe družstvo.

Zároveň osobitnou cenou bude ohodnotenie najlepšieho súťažiaceho z každej súťažnej kategórie v meranej disciplíne VIDLOMET TOTAL, ktorá spočíva v súčte všetkých platných pokusov v doterajších seriáloch MS.

Vyhlásenie víťazov prebehne neodkladne po skončení posledného hodu a spracovaní všetkých oficiálnych výsledkov.

Hod je platný iba v prípade:

– ak sa vidly pri páde kovovou časťou dotknú zeme skôr, ako drevenou
– súťažiaci / -ca / sa nedotkne čiary na konci rozbežiska
– ak športový komisár odobrí pokus zdvihnutím vlajky

Hod je neplatný v prípade:
– ak sa vidly pri páde dotknú drevenou časťou skôr ako kovovou
– ak sa vo vzduchu otočia o 380 stupňov a viac v ktoromkoľvek smere
– ak vidly dopadnú mimo vymedzeného priestoru dopadovej plochy
– ak súťažiaci realizuje pokus skôr ako mu dá technický komisár preteku znamenie vlajkou
– ak súťažiaci uskutoční hod mimo poradia
– ak športový komisár zdvihne červenú vlajku

Súťaže sa nesmú zúčastniť:

– osoby duševne alebo zdravotne nespôsobilé
– osoby, ktorých psychické alebo motorické schopnosti by boli neprimerane ovplyvnené alkoholom alebo iných omamnými alebo psychotropnými látkami
– osoby mladšie ako 15 bez prítomnosti aspoň jedného z rodičov.

Pozor !!!

Svojim podpisom prezenčnej listiny súťažiaci vyhlasuje a berie na vedomie, že do súťaže vstupuje dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Súťažiaci si je vedomý možného vzniku úrazu počas trvania súťaže pri nedodržaní pokynov poriadateľov. Súťažiaci svojim podpisom zároveň vyhlasuje, že v prípade vzniku akéhokoľvek úrazu, ktorý si spôsobí sám alebo ktorý mu niekto spôsobí počas trvania súťaže, si od poriadateľskej organizácie alebo od poriadateľov ako fyzických osôb jednotlivo nebude uplatňovať nárok na žiadne plnenie akéhokoľvek charakteru, ktoré by priamo alebo nepriamo súviselo s úrazom.

Treba dodržiavať maximálne bezpečnostné opatrenia a dbať na pokyny usporiadateľov.

Fotenie či kamerovanie akcie je možné len so súhlasom usporiadateľov.

Vojdi do histórie a zapíš sa na veky do jedinečnej kroniky VIDLOMETU a staň sa súčasťou a možno i legendou „ vidlometníctva “ vo svete!!!

Program 2019

 
 
DOUBLE AGENCY - NO PROBLEMS JUST SOLUTIONS